آزمون 1

Shape Image One
Shape Image One
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four

لطفا هر گروه از جملات را با دقت بخوانید. سپس در هر گروه یک جمله را انتخاب کنید.

 

0%

احساس غمگینی ؟

احساس بدبینی؟

احساس خود را بیان کنید

احساس خوشحالی؟

آزمون یک
زیاد
شما میتوانید مشاوره رایگان از تیم کارینا دریافت کنید.